عنوان مزایده :(( اصلاحیه دوم )) پیرو اصلاحیه اول موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/11/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) (( اصلاحیه دوم )) پیرو اصلاحیه اول موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس فقط ردیف یک ،فضای ماهی پاک کنی لغو و سایر موارد مزایده به قوت خود باقی می باشد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات