صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :مزایده فروش املاک و مستغلات شهرداری
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :صبح ساحل ،دریا، جام جم
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :94/9/7
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده )) شهرداري بندرعباس باستناد مجوز شورای شهر بندرعباس به شماره 799/1 مورخ 13/8/94 در نظر دارد نسبت به فروش املاک ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 26/8/94 لغایت 7/9/94) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و... بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت نقد به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در جهت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/9/94 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 14/9/94 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. -پرداخت هرگونه مالیات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. - مزایده عندالزوم حضوری برگزار می گردد بنابراین حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامیست بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . -برنده مزایده موظف است ظرف مدت یکهفته از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز وجه مورد معامله اقدام نماید . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . - چنانچه برنده مزایده بعد از پرداخت ثمن معامله درخواست فسخ مبایعه نامه یا صورتجلسه واگذاری و یا اعلام انصراف نمایند شهرداری معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده و خسارت ضرر و زیان وارده را طبق نظر کارشناس رسمی از مبلغ واریزی کسر و پس از تحویل ملک بدون هیچ عیب و نقصی نسبت به استرداد مابقی ثمن پرداخت شده اقدام نموده و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات