صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده : « آگهی مزایده عمومی» عرضه ماهی قرمز، سبزه ومحصولات مرتبط با ایام نوروز،
  آگهي در محدوده : سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مزایده عمومی» سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره ،و به منظور برنامه ریزی مناسب در جهت عرضه ماهی قرمز، سبزه ومحصولات مرتبط با ایام نوروز، جایگاه های تعیین شده را بصورت موقت به مدت حداکثر 20 روز بصورت اجاره موقت از طریق فراخوان عمومی (مزایده ) به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت خرید اسناد از روزشنبه مورخه15 /10/97 لغایت پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخه 23/10/97 به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واقع در پایانه مسافربری ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند. - هزینه نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد که بصورت مساوی از آنان اخذ می گردد. - میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/12ریال می باشد که شرکت کنندگان به شماره حساب سپرده 0111459524003 نزد بانک ملی ، و یا بصورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای( سه ماه اعتبار )در وجه سازمان تودیع نماید. ( چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد.) - متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500 ریال را به شماره حساب در آمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم وسوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 26/10/97 پیشنهاد خود را حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده در پاکتهای سر بسته به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل ورسید دریافت دارند وبه پیشنهادهایی که مخدوش ، مشروط وخارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. - پیشنهادات رسیده راس ساعت 12 روزشنبه مورخه29/10/97 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در روز بر گزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود . - شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف وتعهدات ابلاغی واعلامی از سوی سازمان می باشد. - برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد ده درصد مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. - سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نمایند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفاً یک نوبت منتشر می گردد. « واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس»

<< بازگشت به ليست مناقصات