صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) اجاره مغازه
  آگهي در محدوده :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری شهرداری بندر عباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :25/10/97
  آخرين مهلت : 3/11/97
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مزایده عمومی )) سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل به صورت اجاره را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد با ارائه داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان سیما منظر وفضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت هفت روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. • مهلت فروش اسناد از مورخه 25/10/97 لغایت 3/11/97 می باشد. • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. • چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مطابق جدول بشرح ذیل به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 8/11/97 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 9/11/97 درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه رااز خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . ردیف ساختار نوع فعالیت محل فعالیت اجاره بها ء ماهیانه (ریال) میزان سپرده ( ریال) 1 یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع راه اندازی مجموعه بازی بوستان گامرون 000/000/6 ریال 000/200/7 ریال 2 یک باب غرفه به مساحت 100 مترمربع راه اندازی کافی شاپ بوستان غدیر 000/000/25 ریال 000/000/30 ریال 3 یک باب مغازه به مساحت 37 مترمربع راه اندازی (تنقلات)سوپرمارکت بوستان ولایت 000/000/5 ریال 000/000/6 ریال 4 یک باب غرفه به مساحت 11 مترمربع راه اندازی تنقلات(سوپرمارکت) روبه روی دادسرای عمومی وانقلاب 000/000/20 ریال 000/000/24 ریال 5 یک باب غرفه به شماره 2 به مساحت 13 مترمربع راه اندازی خرازی بوستان بانوان منطقه 2 000/400/2 ریال 000/880/2 ریال 6 یک باب غرفه به شماره 4 به مساحت 13 مترمربع راه اندازی خرازی بوستان بانوان منطقه 2 000/400/2 ریال 000/880/2 ریال 7 یک باب غرفه به مساحت 16 مترمربع راه اندازی کافی شاپ بوستان بانوان منطقه 2 000/500/2 ریال 000/000/3 ریال 8 یک قطعه زمین به مساحت 13 مترمربع راه اندازی گل فروشی بوستان 12 متری بهار 000/000/10 ریال 000/000/12 ریال 9 یک قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع راه اندازی مجموعه بازی کوشا 12 000/000/5 ریال 000/000/6 ریال 10 یک قطعه زمین به مساحت 930 مترمربع راه اندازی مجموعه بازی بوستان دولت 000/000/10 ریال 000/000/12 ریال 11 یک باب غرفه به مساحت 800 مترمربع راه اندازی رستوران سنتی بوستان ولایت 000/000/20 ریال 000/000/24 ریال روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات