صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :((آگهی تجدید مزایده عمومی)) املاک شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :98/1/19
  آخرين مهلت :98/1/27
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی ((آگهی تجدید مزایده عمومی)) شهرداري بندرعباس در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1292/1 مورخ 25/12/97 شورای اسلامی شهر بندرعباس نسبت به فروش املاک ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به اداره حقوقی و امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی(ره) شهرداری مرکزی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 19/1/98 لغایت 27/1/98) - هزینه نشر آگهی، کارشناسی ، نقل و انتقال ، عوارض و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و هرگونه مالیات بر عهده برنده مزایده می باشد. - میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای یک ماه اعتبار به شماره حساب0105926679003 شهرداری واریز و فیش آن را در پاکت الف بصورت لاک و مهرشده تحویل نمایند. - چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط می گردد. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی شهرداری می باشد. - پیشنهاد دهندگان بایستی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 2/2/98 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. - پیشنهادات ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 3/2/98 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. شرکت کننده اقرار و اعتراف دارد که مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337 نمی باشد . - بازدید از هریک از املاک آزاد می باشد و برنده مزایده اعتراف به اطلاع کامل از مشخصات املاک و مقتضیات محل داشته و جهل به آن بعد از شرکت در مزایده مسموع نمی باشد . - چنانچه برنده مزایده بعد از پرداخت ثمن معامله درخواست فسخ مبایعه نامه یا صورتجلسه واگذاری و یا اعلام انصراف نمایند شهرداری معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده و خسارت ضرر و زیان وارده را طبق نظر کارشناس رسمی از مبلغ واریزی کسر و پس از تحویل ملک بدون هیچ عیب و نقصی نسبت به استرداد مابقی ثمن پرداخت شده اقدام نموده و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید. پرداخت مبلغ مزایده بصورت نقد و غیرنقد ( اسناد مطالبات شهرداری) بوده که شرایط پذیرش اسناد مطالبات و نحوه اعلام برنده بشرح مندرج در شرایط مزایده می باشد. -شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداري بندر عباس و موضوع مفاد آئین نامه معاملات شهرداري تهران واز سوي پیشنهاد دهنده میباشد . -سایر اسناد ،شرایط و مشخصات در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و باقید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند . روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس مزایده املاک شهرداری میزان سپرده(ریال) نوع واگذاری قیمت پایه(ریال) مبلغ پروانه ( ریال) مساحت مترمربع کاربری موقعیت قطعه ردیف 000/000/104 برگ واگذاری 000/000/15 710/939/253 52/343 مسکونی امیرآباد 49 1 000/000/65 برگ واگذاری 000/000/15 218/603/231 215/73 مسکونی امیرآباد 88 2 000/000/65 برگ واگذاری 000/000/15 218/603/231 215/73 مسکونی امیرآباد 89 3 000/000/65 برگ واگذاری 000/000/15 218/603/231 215/73 مسکونی امیرآباد 90 4 000/000/87 برگ واگذاری 000/000/15 750/327/245 37/288 مسکونی امیرآباد 160 5 000/000/98 برگ واگذاری 000/000/14 861/990/292 348 مسکونی امیرآباد 307 6 000/000/98 برگ واگذاری 000/000/14 861/990/292 348 مسکونی امیرآباد 308 7 000/000/155 برگ واگذاری 000/000/14 156/474/194 63/550 مسکونی امیرآباد 300 8 000/000/196 برگ واگذاری 000/000/28 069/056/464/1 350 مسکونی چمران 114 9 000/000/137 برگ واگذاری 000/000/28 416/951/629 14/243 مسکونی چمران 115 10 000/000/174 برگ واگذاری 000/000/30 373/565/553 60/288 مسکونی چمران 40 11 000/000/145 برگ واگذاری 000/000/8 564/806/864/2 56/905 آموزشی چمران 1274 12 000/000/192 برگ واگذاری 000/000/48 981/277/580 200 مسکونی داماهی 46711/3 71 13 000/000/192 برگ واگذاری 000/000/48 981/277/580 200 مسکونی داماهی 46710/3 70 14 000/000/192 برگ واگذاری 000/000/48 981/277/580 200 مسکونی داماهی 46709/3 69 15 000/000/39 برگ واگذاری 000/000/12 783/897/217 162 مسکونی کوی نصر 47 16 000/000/142 سرقفلی 000/000/370 - 16/19 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 179 17 000/000/128 سرقفلی 000/000/370 - 21/17 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 180 18 000/000/116 سرقفلی 000/000/370 - 62/15 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 190 19 000/000/118 سرقفلی 000/000/370 - 84/15 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه اول مفتح) 191 20 000/000/169 سرقفلی 000/000/330 - 53/25 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 266 21 000/000/148 سرقفلی 000/000/330 - 36/22 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 267 22 000/000/113 سرقفلی 000/000/330 - 10/17 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 313 23 000/000/140 سرقفلی 000/000/330 - 10/21 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 315 24 000/000/156 سرقفلی 000/000/330 - 50/23 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 316 25 000/000/137 سرقفلی 000/000/330 - 66/20 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 337 26 000/000/112 سرقفلی 000/000/330 - 90/16 تجاری مغازه نگین خلیج فارس (طبقه دوم مفتح) 340 27 000/000/20 سرقفلی 000/000/55 - 04/18 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 159-3 28 000/000/23 سرقفلی 000/000/55 - 32/20 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 103-3 29 000/000/31 سرقفلی 000/000/55 - 15/28 تجاری مغازه ستاره جنوب (طبقه اول) 105-3 30 000/000/140 سرقفلی 000/000/50 - 140 تجاری مغازه ستاره شهر (طبقه چهارم) 039-4 31

<< بازگشت به ليست مناقصات