صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :« آگهی مزایده عمومی»6 دستگاه اتوبوس درون شهری
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :98/01/24
  آخرين مهلت :98/02/7
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در نظر دارد6 دستگاه اتوبوس درون شهری واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس – میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نماید . 1-( فروش اسناد از تاریخ 24/1/98 لغایت 7/2/98) 2-بهای فروش اسناد 500.000 ریال که متقاضی می بایست به حساب شماره 0111534360002 نزد بانـــــک ملی شعبه شهرداری واریز نماید . 3-پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پاان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/2/98 پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . 4-پیشنهاد رسیده راس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 11/2/98 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان در آدرس بندرعباس – میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب (ع) تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . 5-میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل میباشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانتنامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 0112386567004نزد بانک ملی ایران شعبه شهرداری بندرعباس تودیع نماید . ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد . ) 6-مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها از تاریخ انتشار این آگهی تا روز شنبه مورخ 7/2/98 متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس – بندرعباس – انتهای بلوار امام حسین(ع) توقفگاه شهید داشته مراجعه نمایید. 7-کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت ، مالیات بر ارزش افزوده و فک پلاک به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید . 8-ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است . 9-پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بودهو در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود . 10-برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعلام برنده نسبت به واریز بهای خودرو انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند در غیر این صورت سپرده آنان مسترد نخواهد شد . با صلاحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعلام خواهند شد در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده آنان نیز مسترد نمی گردد . 11-این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد . 12-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافــر می باشد . 13-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد . بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. 14-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 15-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است . متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تحویل نماید . ردیف کداتوبوس نوع اتوبوس شماره شاسی شماره موتور سال ساخت شماره پلاک مبلغ پایه (ریال ) ضمانت شرکت در مزایده 1 308 پیشرو NA1BL2DA5BP2D0965 21998720 91 84-976ع19 600.000.000 30.000.000 2 309 پیشرو NA1BL2DA5BP2D0958 21998699 91 84-545ع33 600.000.000 30.000.000 3 310 پیشرو NA1BL2DA4BP2D0956 21998690 91 84-544ع33 600.000.000 30.000.000 4 311 پیشرو NA1BL2DA4BP2D1041 22003282 91 84-541ع33 600.000.000 30.000.000 5 312 پیشرو 1043 22002603 91 84-314ع15 600.000.000 30.000.000 6 315 پیشرو 1042 22002713 91 84-176ع11 600.000.000 30.000.000

<< بازگشت به ليست مناقصات