صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده »یک عدد جایگاه و تعدادی از کانکس های خود را و همچنین سفره خانه سنتی وبازارچه شماره 2
  آگهي در محدوده :سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :98/1/24
  آخرين مهلت :98/2/2
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مـزایـده » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره یک عدد جایگاه و تعدادی از کانکس های خود را و همچنین سفره خانه سنتی وبازارچه شماره 2 (دو )خود را مطابق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی (مزایده) به مدت یکسال به صورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده از روز شنبه مورخه 24/1/98 لغایت روز دوشنبه مورخه 2/2/98 به آدرس میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ردیف نوع صنف آدرس مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه (به ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده ( به ریال ) 1 سفره خانه سنتی بلوار امام حسین (ع) نرسیده به اداره کل استاندارد 000/000/55 ریال 000/000/100 ریال 2 بازارچه شماره 2 میدان 9 دی بلوار سوم خرداد 000/000/130 ریال 000/000/100 ریال 3 کانکس مرغ فروشی کوی نیایش روبروی مجتمع فرهنگیان 000/000/10 ریال 000/000/60 ریال 4 کانکس میوه فروشی کوی نیایش روبروی مجتمع فرهنگیان 000/000/20 ریال 000/000/60 ریال 5 کانکس خواروبار فروشی بلوار مصطفی خمینی (ره) بوستان خلیج فارس (پارک جنگلی ) 000/000/30 ریال 000/000/60 ریال 6 جایگاه میوه فروشی بلوار امام حسین(ع) نرسیده به ایستگاه آتش نشانی شماره 4 000/000/30 ریال 000/000/60 ریال 7 جایگاه اغذیه سرد چهارراه ورزشگاه خلیج فارس 000/000/25 ریال 000/000/60 ریال -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. - میزان سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول فوق می باشد که شرکت کنندگان به شماره حساب سپرده 0111459524003 نزد بانک ملی ، و یا به صورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل ( سه ماه اعتبار ) در وجه سازمان تودیع نماید. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد). -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجرین و توافق طرفین بعد از تصویب هیئت مدیره برای دو دوره دیگر با افزایش حداکثر 20 درصد (نسبت به سال قبل قابل تمدید خواهد بود). - برندگان مزایده سازمان می بایست قبل از انعقاد قرارداد سه برابر مبلغ پیشنهادی اجاره بهاء خود را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 7/2/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 8/2/98 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ((واحد روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات