صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده : (( آگهی مزایده عمومی )) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده : سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :21/2/98
  آخرين مهلت :29/2/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : (( آگهی مزایده عمومی )) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس دراجرای سیاستهای عمومی دولت مبنی برکاهش تصدی گری و استفاده از تجارب و توانمندیهای بخش خصوصی در نظر دارد ساختمان اداری بمساحت تقریبی 250 متر مربع با کاربری تجاری و خدماتی واقع در بلوار راه آهن جنب گلزار شهداء را از طریق فراخوان عمومی به صورت کتبی به افراد حقیقی یا حقوقی واجدالشرایط به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و بازدید با در دست داشتن فیش واریزی مبلغ 000/545 ریال به شماره حساب 700812921263 نزد بانک شهر به نام سازمان مدیریت پسماند از مورخ21/2/98 لغایت29/2/98 به اداره حقوقی و امورقراردادها به نشانی بندرعباس- بلوار راه آهن روبروی نیروگاه برق مراجعه نمایند. 1-سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مجاز و مختار است. 2- هزینه نشر آگهی و دستمزد کارشناس و هرگونه عوارض و مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده و همچین کلیه هزینه های مرتبط با موضوع فعالیت در مدت قرارداد بعهده برنده مزایده می باشد. 3-میزان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/000/100 ریال( صد میلیون ریال ) میباشد. که می بایست بصورت نقدی بحساب سپرده 100816785223 بنام سازمان مدیریت پسماند نزد بانک شهر شعبه بندرعباس یا ضمانتامه معتبر بانکی حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت پسماند تودیع نمایند. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول کمیسیون نمی باشد) 4- چنانچه برندگان نفر اول ،دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر قانونی نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید. 5- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 1/3/98 پیشنهاد خود را با مبلغ مشخص و بدون ابهام در پاکت لاک و مهر شده همراه با دریافت رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. پیشنهادات ساعت 14 روز شنبه مورخ 4/3/98 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردند. 6- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. 7- ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است. 8- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. 9- برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل سه ماه اجاره بها پیشنهادی را به عنوان حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. 10- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمائید. 11-متقاضیان می توانند جهت رویت محل طی ساعت اداری در ایام کاری به محل سازمان مراجعه نمایند. 12-اخذ مجوزهای قانونی ( از ادارات ، صنوف ) بعهده برنده مزایده میباشد و در این خصوص برای سازمان هیچ گونه ادعایی مسموع نمی باشد. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات