صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :<<آگهی مزایده عمومی >> سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
  آگهي در محدوده : سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :25/2/98
  آخرين مهلت :4/3/98
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : « آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی از غرف موجود در بازارچه حسین آباد و همچنین کانکس های واقع در سطح شهر و پارکینگ 22 بهمن و گاری های سطح شهر و گاری های میدان تره بار فعلی خود را مطابق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی (مزایده) به مدت یکسال به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد مزایده از روز چهارشنبه مورخه 25/2/98 لغایت روز شنبه مورخه 4/3/98 به آدرس میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ردیف نوع صنف آدرس مبلغ پایه اجاره بهاء ماهیانه (به ریال) میزان سپرده شرکت در مزایده ( به ریال ) 1 غرفه شماره 16 خیاطی بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد جنب مجتمع ورزشی هفت تیر 000/000/3 ریال 000/000/30 ریال 2 غرفه شماره 17 پارچه فروشی بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد جنب مجتمع ورزشی هفت تیر 000/000/3 ریال 000/000/30 ریال 3 غرفه شماره 18 کیف و کفش بلوار پاسداران بازارچه حسین آباد جنب مجتمع ورزشی هفت تیر 000/000/3 ریال 000/000/30 ریال 4 کانکس میوه فروشی چهارراه خانه نان 000/000/35 ریال 000/000/60 ریال 5 کانکس خواروبار فروشی میدان صادقیه جنب کانکس میوه فروشی سازمان 000/000/30 ریال 000/000/60 ریال 6 کانکس اغذیه سرد چهارراه خانه نان 000/000/30 ریال 000/000/60 ریال 7 گاری های سطح شهر 000/000/25ریال 000/000/60 ریال 8 گاری های میدان تره بار فعلی 000/000/20 ریال 000/000/60 ریال 9 پارکینگ 22 بهمن بازارچه 22 بهمن 000/000/30 ریال 000/000/60 ریال 10 بیلبوردها و فضاهای تبلیغاتی بازار ماهی فروشان پشت شهر 000/000/60 ریال 000/000/60 ریال -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده یا برندگان می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. - میزان سپرده شرکت در مزایده مطابق جدول فوق می باشد که شرکت کنندگان به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت ، و یا به صورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل ( سه ماه اعتبار ) در وجه سازمان تودیع نماید. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد). -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500 ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. -چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجرین و توافق طرفین بعد از تصویب هیئت مدیره برای دو دوره دیگر با افزایش حداقل 20 درصد (نسبت به سال گذشته قابل تمدید خواهد بود). - برندگان مزایده سازمان می بایست قبل از انعقاد قرارداد سه برابر مبلغ پیشنهادی اجاره بهاء خود را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 8/3/98 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت 13 روز شنبه مورخه 11/3/98 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ((واحد روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات