مسابقه طراحی مجتمع مسکونی با تأکید بر نمای مجموعه در دو بخش سایت  کوی چمران (ملوانان) و سایت 45 متری هرمز (شمال سورو)

• مقدمه: از آن جا که متولی طراحی نماهای هر ساختمان معماران می باشند و طراح شهری کلیت بدنه ها را تعیین کرده و به ارائه ضوابط می پردازد، لازم است تدبیری اندیشید که توسط آن بتوان به سطوح همخوان، هماهنگ و یا به عبارتی وحدت یافته در بدنه فضای شهری رسید. بدین منظور ارائه الگو و ضوابط خاص طراحی نما برای سایت های از پیش طراحی نشده، موجب انسجام و هویت بخشی مجموعه متناسب با اقلیم و هویت شهر می گردد. در این راستا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس در نظر دارد برای سایت های کوی ملوانان و 45 متری هرمز، مسابقه طراحی مجتمع مسکونی را با تأکید بر نمای مجموعه برگزار نماید.

• زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و داوري ﻃﺮح ﻫﺎ: ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 16 روز 98/11/28 اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎن داوري ﻃﺮح ﻫﺎ روز 98/11/29 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ داوري و اﻫﺪاء ﺟﻮاﯾﺰ در ﻣﺮاﺳمی که در روز 98/12/7 برگزار می شود، اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.

• ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻃﺮح:

1. شرح سناریوی طراحی، مفهوم و ایده های کلی طرح 2. ارائه الگوی پیشنهادی و ضوابط خاص طراحی نما در هر سایت 3. معرفی مواد و مصالح به کار رفته در طرح 4. ارائه حداکثر ۳شیت نقشه A2 شاسی شده بر روی فوم برد شامل: – پلان های مجموعه – نماهای مجموعه – پرسپکتیو نورپردازی شب – پرسپکتیوهای روز – پرسپکتیو دید انسانی محوطه ورودی – پرسپکتیو دید انسانی نما 5. یک شیت A2 حاوی: – ترسیم فنی نما به مقیاس ۱۰۰/ ۱ 6. مدارک ترجیحی: – پرسپکتیو دید از از فضاهای داخلی به بیرون از میان نما – جزئیات اجرایی و نحوه اتصال نما به سازه موجود – روشهای اجرای طرح – برآورد هزینه مصالح و اجرای کل طرح 7. لوح فشرده حاوی کلیه فایلهای مربوط به طرح –کلیه مدارک خواسته شده بایستی بر روی یک CD یا DVD نیز ذخیره و ارسال شود. –مشخصات صاحب اثر، شماره تماس و ایمیل بر روی جلد CDو نام و نام خانوادگي صرفا پشت شيت درج شود.–فایل DWG ترسیم فنی نما در CD گنجانده شود.

• ﺟﻮاﯾﺰ در هر بخش: * ﻧﻔﺮ اول 150,000,000 رﯾﺎل * ﻧﻔﺮ دوم 100,000,000 رﯾﺎل * ﻧﻔﺮ ﺳﻮم 50,000,000 رﯾﺎل.

• ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳخ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳؤاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ 07632233148 و از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ نشانی Archdesigncompetition.bnd@gmail.com و وب سایت www.bandarabbas.ir ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

• آدرس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ: بندرعباس، بلوار امام خمینی، نرسیده به میدان انقلاب، شهرداری بندرعباس، معاونت شهرسازی و معماری، گروه طراحی شهری و زیباسازی، اتاق 25، کد پستی : 97849-79146


 


فايل_ها_dwg&bak.zip
 اطلاعات_سایت_مسابقه_معماری.pdf
 ضوابط_نما.pdf
 فرم_ثبت_نام.pdf