صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :تامین خودروهای شهرداری مرکزی و مناطق سه گانه
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :95/3/30
  آخرين مهلت :95/4/8
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري بندرعباس در نظر دارد تعدادي خودرو (پرايد ، وانت مزدا دوکابین ، پژو 405 ، مینی بوس ، ون ، نیسان وانت بار ، مزداتک کابین اتاق دار، پژو پارس) را به مدت يكسال از طريق مناقصه عمومي از آژانس ها و شركت هاي خدماتي سطح شهر كه داراي مجوزات قانوني از اتحادیه مربوطه مي باشند اجاره نمايد . لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت فرم اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي حداكثر به مدت ده روز به شهرداري مركزي- اداره حقوقي امور قراردادها مراجعه نمايند . لازم به ذكر است: 1- هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد . 2- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري و يا ضمانتنامه معتبر بانكي داراي حداقل سه ماه اعتبار مي باشد. .(چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.) 3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتيب اولويت به نفع صندوق شهرداري ضبط خواهد شد. 4- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. 5- متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 95/4/8جهت خرید اسناد به شهرداری مرکزی بندرعباس – اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 500/000ریال به شماره حساب 0105819336004 نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. 6-پيشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 95/4/13پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالي شهرداری میباشد. 8- پیشنهادات رسیده ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 95/4/14درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.(حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.) 9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد . 9- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد مي بايست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداري توديع نمايد. 10- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال می باشد . 12-در صورت تاخیر یا عدم حضور بازاء هر ساعت تاخیر مبلغ 300/000و بازاء هر روز غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می گردد. 11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .

<< بازگشت به ليست مناقصات