صفحه اصلی > مناقصات شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مناقصه :آگهی مناقصه عمومی ماشین آلات شهرداری
  آگهي در محدوده :شهرداری منطقه دو
  آگهي در محدوده :شهردای بندرعباس
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شهرداری منطقه دو بندرعباس در نظر دارد تعدادی ماشین آلات به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی از آژانس ها و شرکت های خدماتی سطح شهر که دارای مجوزات قانونی از اتحادیه مربوطه باشند اجاره نماید، لذا متقاضیان واجد الشرایط میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت7 روز کاری از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس، بلوار جمهوری اسلامی روبروی بیمارستان شهید محمدی شهرداری منطقه دو، اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 20/3/97 لغایت 29/3/97) 1 – شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهاد ها مختار است. 2 – چنانچه برندگان مناقصه از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب اولویت سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 3 – آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد ها پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/4/97 و تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 3/4/97 در محل شهرداری منطقه دو می باشد. 4 – حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در روز بازگشایی پاکات مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. 5 – بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم شود. 6 – برنده مناقصه مکلف است ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام کار در موعد مقرر به شهرداری تودیع نماید. 7 – شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 8- در صورت تـاخیر یـا عدم حـضور به ازاء هـر ساعت تاخیر بسته به نوع ماشین معادل مبلغ یک ساعت کارکرد ماشین مورد نظر از مطالبات موجر کسر می گردد و به ازاء هر روز غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می گردد. 9 – مبلغ پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر تا سقف حداکثر 25 درصد با تائید شهرداری منطقه دو قابل پرداخت می باشد. 10 – هزینه نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت میگردد. 11 – میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تعیین شده در جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب شماره 0108739887003 سپرده شهرداری در بانک ملی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. ( چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمیباشد) 12 – این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران و تسری به مراکز استانها صرفا یک نوبت منتشر میشود. 13- سایر جزئیات و مشخصات در اسناد مناقصه قید گردیده است. 14 – جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0108246511001 بانک ملی واریز گردد. 15 – سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی و امضاء، به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. ردیف عنوان تعداد نوع ماشین و تعداد مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مدت انجام کار 1 به کار گیری ماشین آلات جهت کارهای عمرانی و خدماتی در منطقه دو شهرداری 6 دستگاه 1- کامیون ده چرخ 000/000/180 ریال 9 ماه 3 دستگاه 2- نیسان کمپرسی 7 دستگاه 3- خاور دستگاه 3 دستگاه 4- مینی لودر 1 دستگاه 5 – لودر کوچک 2 دستگاه 6- لودر بزرگ 1 دستگاه 7 – بیل بکهو 1 2 دستگاه 8 – کامیون تک 2 1 دستگاه 9- بیل مکانیکی 1

<< بازگشت به ليست مناقصات