صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده : ((آگهی مزایده عمومی )) اجاره مکان
  آگهي در محدوده :سازمان سیما و منظر شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهردای بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس درنظر دارد نسبت به واگذاری مکانهای به شرح ذیل به صورت اجاره را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد الشرایط واگذارنماید لذا از متقاضیان دعوت می گردد بادردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمدسازمان پارکها وفضای سبز نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 10روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع دربندر عباس –بلوار افروز شهابی پور- خیابان شهید تند گویان -کوچه هرمزگان «2» واحد حقوقی مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ 20/3/97 لغایت 30/3/97) هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. چنانچه برندگان اول ودوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد. • شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد. • این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد وصرفایک نوبت منتشر می گردد. • کلیه شرکت کنندگان می بایست به ازاء هرپیشنهاد مبلغ 30.000.000ریال به صورت نقدی یا ضما نت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتباررا به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 72131147622341 سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری نزد بانک مهرایران واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی واسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد). • سازمان دررد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . • برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست مبلغ اعلامی توسط موجر رابه عنوان حسن انجام کار دروجه سازمان تودیع نماید. • حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.بدیهی است عدم حضورمانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد. • پیشنهاد دهندگان بایستی تاآخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 5/4/97 پیشنهادخودرا ازحیث مبلغ مشخص ،معین وبدون ابهام بوده ودر پاکتهای مربوطه لاک ومهر شده درقبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. • پیشنهادات رسیده ساعت 12در روز چهارشنبه مورخه 6/4/97درکمیسیون معاملات که درمحل سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود. • سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهر بندر عباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود. • مستاجر پس ازپایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی درمحل اعم از حق کسب وپیشه را از خود سلب واسقاط می نماید. • ملاک انتخاب برنده پس ازتایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد. • سایر اطلاعات وجزییات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه ازآن را دریافت وبا قید قبولی امضاء وبه پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19-07633753418 تماس ویا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید . ردیف شرح موضوع 1 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 37 مترمربع جهت راه اندازی پاراگلایدر واقع در بوستان ولایت به مدت یک سال 2 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 10مترمربع جهت راه اندازی تکان دهنده واقع در بوستان بانوان منطقه یک به مدت یک سال 3 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 10مترمربع جهت راه اندازی تکان دهنده واقع در بوستان بانوان منطقه دو به مدت یک سال 4 اجاره یک باب غرفه به متراژ 24 مترمربع جهت راه اندازی تنقلات ( سوپرمارکت)واقع در بوستان پشت شهر به مدت یک سال 5 اجاره یک باب غرفه به متراژ 37 مترمربع جهت راه اندازی تنقلات ( سوپرمارکت)واقع در بوستان ولایت به مدت یک سال 6 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 930 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی واقع در بوستان دولت به مدت یک سال 7 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1010 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی واقع در بوستان جهانگردی به مدت یک سال 8 اجاره یک قطعه زمین به متراژ 200 مترمربع جهت راه اندازی مجموعه بازی واقع در بوستان بهشت بندر کوچه کوشا 12 به مدت یک سال

<< بازگشت به ليست مناقصات