صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :((آگهی مزایده عمومی )) 4 دستگاه اتوبوس
  آگهي در محدوده :سازمان حمل و نقل و بار و مسافر
  منتشر کننده :شهردای بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بندرعباس شهرداری بندرعباس در نظر دارد 4دستگاه اتوبوس درون شهری واگذار نماید . از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس- میدان دفاع مقدس –ابتــــدای علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نمایند . ( فروش اسناد از تاریخ 20/3/97 لغایت 30/3/97 ) -بهای فروش اسناد 500.000 ریال می باشد که متقاضی می بایست به حساب شماره 72051148209851 نزد بانک قرض الحسنه شعبه سیدمظفر واریز نماید . -پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخه 4/4/97پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . -پیشنهاد رسیده در ساعت12روز سه شنبه مورخ 5/4/97در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان می گردد بازگشایی و قرائت می شود . -میزان سپرده شرکت در مزایده ، برابر جدول ذیل می باشد که می بایستی به صورت نقد واریز یا ضمانت نامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس به حساب جاری سپرده به شماره حساب 72051148209853نزد بانک قرض الحسنه مهر شعبه سیدمظفر تودیع نماید . (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد . ) -مکان و ساعت بازدید اتوبوس ها : از تاریخ انتشار این آگهی تا روز چهار شنبه مورخ 30/3/97متقاضیان می توانند در ساعات اداری به آدرس : کرمان- جاده کرمان به طرف کیلومتر 3 بعد از پمپ بنزین – کوچه دوم – پارکینگ وسایل نقلیه دیزلی -کلیه هزینه ها اعم از انتشار آگهی مزایده ، حمل و نقل ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت، مالیات بر ارزش افزوده و فک پلاک به عهده برنده مزایده است، که مکلف است قبل از خروج اتوبوس نسبت به پرداخت آنها اقدام نماید. -ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است. -پیشنهادات باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکات لاک و مهر شده تسلیم سازمان گردد. به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود. - برنده یا برندگان مزایده موظف هستند حداکثر ظرف 48 ساعت پس از اعلام برنده ، نسبت به واریز بهای خودرو و انتقال آن از توقفگاه اقدام نمایند. در غیر این صورت سپرده آنان مسترد نخواهد شد . و با صلاحدید کمیسیون نفرات بعدی به عنوان برنده مزایده اعلام خواهند شد. در صورت انصراف نفرات دوم و سوم سپرده آنان نیز مسترد نمی گردد. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به استانها صرفاً در یک نوبت منتشر می گردد. -شرکت در مـزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسـافر می باشد. -حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود. -سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط مزایده مندرج است. متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی ، امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تحویل نماید. ردیف کداتوبوس نوع اتوبوس شماره شاسی شماره موتور سال ساخت شماره پلاک مبلغ پایه (ریال) ضمانت شرکت درمزایده (ریال) 1 301 بنز 457 37212410102918 45794600026933 84 84-427ع12 480،000،000 24.000.000 2 242 بنز 457 37212410103055 45794600027228 85 84-634ع12 520،000،000 26.000.000 3 259 بنز 457 37212410103743 45794600059579 85 84-757ع14 500،000،000 25.000.000 4 076 بنز 457 37212410103810 45794600059258 85 84-268ع13 490،000،000 24.500.000

<< بازگشت به ليست مناقصات