عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس 7/6/140015/6/1400
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 7/6/140015/6/1400
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس22/6/140030/6/1400
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان عمران وباز آفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس7/6/140015/6/1400
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس 7/6/140015/6/1400
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس24/5/14003/6/1400
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 26/4/14004/5/1400
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه چهار بندرعباس23/4/14003/5/1400
بسمی تعالی آگهی تجدید عمومی سازمان مدیریت آرامستان16/4/140026/4/1400
آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات 14/4/140022/4/1400
(( آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار )) شهرداری منطقه چهار بندرعباس18/3/140026/3/1400
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداری منطقه 2 بندرعباس17/3/140025/3/1400
((بسمه تعالي )) ((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه دو بندرعباس 2/3/140010/3/1400
((بسمه تعالي )) ((آگهي مناقصه عمومي)) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداري بندرعباس 29/2/14008/3/1400
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 20/2/140028/2/1400
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس13/2/140022/2/1400
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس12/2/140021/2/1400
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی29/1/14006/2/1400
اصلاحیه آگهی شهرداری بندرعباس(معاونت عمرانی) مورخ 13/12/99
بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس 13/12/9923/12/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری بندرعباس 16/12/9924/12/99
موضوع آگهی واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی شهرداری منطقه سه13/12/99
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه یک بندرعباس 13/12/9923/12/99
(( آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه سه بندرعباس11/12/9919/12/99
(( آگهي مناقصه عمومي )) سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس11/12/9919/12/99
« آگهی مناقصـه عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 11/12/9919/12/99
((آگهی مناقصه)) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس د2/12/9910/12/99
اصلاحیه دوم آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی ) مورخ 1/11/9928/11/99
اصلاحیه آگهی شهرداري منطقه یک بندرعباس مورخ 19/11/9928/11/99
((آگهی مناقصه عمومی)) سازمان حمل ونقل بارو مسافر20/11/9929/11/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری19/11/9928/11/99
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري منطقه یک بندرعباس19/11/9928/11/99
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس 15/11/9926/11/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی )مورخ 1/11/9914/11/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی عمیات امانی محدوده منطقه دو (بصورت حجمی)مورخ 1/11/9914/11/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری بندرعباس 14/11/9925/11/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری بندرعباس13/11/9921/11/99
((آگهي مناقصه عمومي)) شهرداري بندرعباس8/11/9918/11/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس8/11/9918/11/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس7/11/9915/11/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس4/11/9912/11/99
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس 1/11/9911/11/99
)) آگهی مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس 1/11/9911/11/99
((آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 1/11/9911/11/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری ساخت نرده های پروژه اتوبوس تندرو شهری BRT مورخ 17/10/9930/10/99
((آگهي مناقصه عمومي))شهرداري منطقه یک بندرعباس22/10/991/11/99
« آگهی مناقصه عمومی» شهرداری بندرعباس17/10/9927/10/99
((بسمه تعالي)) آگهی مناقصه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 1/10/99 به شرح ذیل اصلاح می گردد:13/10/99
آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس1/10/999/10/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس1/10/999/10/99
« آگهی مناقصـه عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس 24/9/992/10/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس23/9/996/10/99
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومی شهرداري بندرعباس17/9/9925/9/99
((بسمه تعالي)) آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس در11/9/9919/9/99
((بسمه تعالي)) آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس11/9/9919/9/99
(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس در8/9/9916/9/99
بسمه تعالی « آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس5/9/9915/9/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس 5/9/99
(آگهی مناقصه عمومی) سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس28/8/998/9/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس26/8/994/9/99
اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس (طی شش بلوک) با رعایت محدوده جدید خدماتی17/8/9926/8/99
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس21/8/991/9/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس19/8/9927/8/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری بندرعباس19/8/9927/8/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی17/8/9925/8/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی17/8/9925/8/99
« آگهی مناقصه عمومی » شهرداری بندرعباس17/8/9925/8/99
(( بسمه تعالی )) (( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس6/8/9917/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) 5/8/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص پیشگیری و کنترل و تخلفات شهری و تصرفات و اجرا آراء صادره از کمیسیون ماده صد در محدوده شهری و حریم شهر بندرعباس 21/7/995/8/99
اصلاحیه آگهی واگذاری امور پشتیبانی درخصوص جلوگیری و رفع هرگونه سدمعبر صنوف،فروش و عرضه غیرمجاز اجناس و تره بار و معضلات شهری را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی) مورخ 16/7/9929/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای مناطق یک و دو ( با رعایت محدوده جدید تعیین شده ) مورخ 15/7/9927/7/99
آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس22/7/997/8/99
((آگهی مناقصه عمومی))شهرداری بندرعباس 21/7/9930/7/99
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 21/7/9930/7/99
((بسمه تعالي)) آگهي تجدید مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس 21/7/9930/7/99
(( آگهي مناقصه عمومي )) شهرداري بندرعباس16/7/9927/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه سه بندرعباس 15/7/9923/7/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی شهرداري بندرعباس15/7/9923/7/99
((بسمه تعالي)) آگهي مناقصه عمومي شهرداري بندرعباس8/7/9916/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس9/7/9919/7/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس1/7/999/7/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس مورخ 26/6/9931/6/999/7/99
(( تجدید آگهی مناقصه عمومی )) شهرداری منطقه دو بندرعباس 30/6/997/7/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس26/6/995/7/99
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس26/6/998/7/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 26/6/995/7/99
« آگهی مناقصه عمومی » معاونت عمرانی شهرداری بندرعباس17/6/9925/6/99
آگهي مناقصه عمومي تخلفات شهری شهرداري بندرعباس 17/6/9925/6/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس10/6/9918/6/99
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس 4/6/9919/6/99
آگهی تجدید مناقصه عمومی(( سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس4/6/9919/6/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور توزیع فیش وصول عوارض ممیزی املاک محدوده منطقه یک مورخ 15/5/992/6/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 19/5/9927/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر عباس مورخ 01/05/9915/5/9922/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات15/5/9926/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر عباس مورخ 04/05/9915/5/9922/5/99
((بسمه تعالي)) اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخه 01/05/99 15/5/9922/5/99
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس مورخ 31/04/9914/5/9922/5/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس 14/5/9925/5/99
((آگهی مناقصه عمومی)) شهرداری منطقه یک بندرعباس8/5/9919/5/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه یک مورخه ٩٩/۴/٣٠7/5/9919/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس4/5/9915/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس 4/5/9912/5/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس1/5/9914/5/99
موضوع آگهی فراخوان عمومی امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه یک شهرداری
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه یک بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی30/04/997/05/99
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی22/4/994/5/99
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس
((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه دو مورخ 8/4/99
اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری بندر عباس مورخ 7/4/99
آگهی مناقصه عمومی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری7/4/9918/4/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس8/4/99 16/4/99
« آگهی مناقصه عمومی » آزمایشات خاک سازمان عمران شهرداری بندرعباس31/2/9918/3/99
(( آگهی مناقصه عمومی )) سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس 17/2/9927/2/99
آگهی مزایده عمومی اجاره مکانهایی به شرح ذیل جهت نصب سازه تبلیغاتی1/2/9914/2/99
آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه دو بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی31/1/998/2/99
اصلاحیه آگهی مزایده واگذاری محل نصب تابلوهای تبلیغاتی مورخ 16/1/99
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی، خدماتی سازمان فاوا31/1/998/2/99
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي مورخ 27/12/98 سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
آگهي مناقصه عمومي سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 27/12/9811/1/99
اصلاحیه سوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
آگهي مناقصه عمومي سازمان آرامستان بهشت زهرا(س)20/12/9828/12/98
« آگهی مناقصـه عمومی » تامین نیرو13/12/9824/12/98
(آگهي مناقصه عمومي خودرو7/12/9817/12/98
شهرداری منطقه سه بندرعباس پروژه های عمرانی12/12/9821/12/98
اصلاحیه دوم آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 30/11/98
لیست مفقودی سند و شناسنامه اتوبوس های متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس
واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی خدماتی را از طريق مناقصه عمومي5/12/9813/12/98
اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس (فاز یک)
اصلاحیه آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 14/11/98
آگهی مناقصه عمومی طرح جامع ساختاری و راهبردی فضای سبز شهری26/11/984/12/98
آگهي تجدید فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی14/11/9828/1198
آگهی مناقصه عمومی پروژه طراحی ، تامین ، حمل و نقل ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش سیستم هوشمندسازی معابر و تقاطع های همسطح شهر بندرعباس13/11/9821/11/98
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی12/9/9820/9/98
آگهي فراخوان عمومي(یک مرحله ای ) با انجام ارزیابی و توان سنجی12/9/9820/9/98
آگهی مناقصه عمومی امور پشتیبانی26/8/989/9/98