تصاویر تعدادی از شهرداران و سرپرستان شهرداری بندرعباس
ردیف نام شهردار سمت تاریخ انتصاب تصویر شهردار
1 حاج مسلم بوشهری شهردار 1296/4/14 mayor
2 مشهدی علی  شهردار 1301/02/24  
3 حسن هوشیار سالار نظام حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1302/03  
4 علی نقی وثوق حضور حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1303/09  
5 محمد دانشور حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1304/08  
6 زین العابدین عبرت حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1305/03  
7 عباسقلی ارم حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1306/06  
8 سید عبدالله میر فخرایی حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1307/07  
9 زین العابدین عبرت حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1308/05  
10 اسماعیل بهادر حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1311/04  
11 محمد زندنیاپور حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1317/10  
12 عباس زره پوش حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1318/07  
13 تقی مدحت حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1318/05  
14 حسنعلی گرکانی حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1322/06  
15 لطفعلی مظفری حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری 1323/10  
16 تقی مدحت  حاکم بندرعباس و سرپرست شهرداری (بار دوم) 1325/10  
17 عبدالرحمن فریدونی  شهردار 1326/04/21 mayor
18 عبدالله پاکروان  شهردار 1330/02/01 mayor
19 یوسف علوی  کفیل شهرداری 1331/01/01 mayor
20 محمد پژمان  شهردار 1332/01/01 mayor
21 غلامحسین ندیمی کفیل شهرداری  1333/03/10 mayor
22 محمد جناب زاده شهردار 1333/12/01 mayor
23 فتح الله دهقانی شهردار 1334/10/21 mayor
24 خلیل خاکسار شهردار 1336/11/19 mayor
25 نصرت الله خواجه نوری شهردار 1339/11/01  
26 غلامرضا وفاییان کفیل شهرداری 1340/01/01  
27 حسنعلی سپاهی شهردار 1340/06/28  
28 عبدالعزیز پژمان کفیل شهرداری  1341/01/15 mayor
29 یعقوب امیر موید بختیار شهردار 1343/03/01  
30 سید حسن صائب شهردار 1343/07/01  
31 حسن بابایی شهردار 1345/04/29 mayor
32 خلیل خاکسار سرپرست شهرداری (بار دوم) 1345/10/17  
33 کاظم شریفی شهردار 1346/02/28 mayor
34 خلیل خاکسار سرپرست شهرداری (بار سوم) 1346/07/27  
35 احمد سایبانی شهردار 1346/10/06 mayor
36 منصور فکوری سرپرست شهرداری 1348/03/14 mayor
37 همامی اصفهانی شهردار 1349/0/20  
38 ابوالقاسم احمدی  سرپرست شهرداری 1350/10/01 mayor
39 گودرز کشاورزی شهردار 1351/09/22 mayor
40 احمد صدر شهردار 1353/05/13  
41 علی شریعتی مقدم شهردار 1354/03/06  
42 ابوطالب ناظمی  سرپرست شهرداری 1354/10/01  
43 محمدعلی کیومرثی  شهردار 1355/03/08 mayor
44 شاپور کیوان سرپرست شهرداری 1355/08/12 mayor
45 کاظم امیری سرپرست شهرداری 1357/06/26  
46 داریوش افراسیابی شهردار 1357/09/01 mayor
47 اکبر عباسی سرپرست شهرداری 1358/02/22 mayor
48 حسین خورگوئی شهردار 1358/08/12 mayor
49 احمدعلی کارگران شهردار 1358/12/25 mayor
50 محمدرضا مولایی  شهردار  1361/04/30 mayor
51 تخمتن ملکی قهفرخی شهردار 1363/07/23 mayor
52 محمد جعفر حسام سرپرست شهرداری 1367/07/05 mayor
53 ابولفضل طیبی شهردار 1368/08/16 mayor
54 محمد امین فرج زاده شهردار 1371/07/26 mayor
55 قاسم کرمی  شهردار 1376/10/15 mayor
56 حسن کریمیان شهردار 1376/10/15 mayor
57 عبدالحسین رئیس پور سرپرست شهرداری 1378/03/27  
58 محمد شریف شهورزی شهردار 1378/06/10 mayor
59 مسعود دالمن شهردار 1380/12/15 mayor
60 عباس قاسمی سرپرست شهرداری 1383/08/13  
61 منصور آرامی  شهردار 1383/10/14 mayor
62 شریف شریفی نژاد شهردار 1388/04/17 mayor
63 جعفر بهاری میمندی سرپرست شهرداری 1389/02/05  
64 محمد جواد سلطان زاده شهردار 1389/04/26 mayor
65 عدالحسین ارجمند سرپرست شهرداری 1392/06/17  
66 عباس امینی زاده شهردار 1392/07/30 mayor
67 عبدالحسین ارجمند سرپرست شهرداری 1400/05/14  
68 مهدی نوبانی  شهردار 1400/07/10 mayor