دکتر مریم پاسالار


سوابق و تجارب کاری:

 • مدیر ارتباطات وامور بین الملل شهرداری بندرعباس
 • مشاورشهرداربندرعباس در زمینه فضای سبز
 • مشاور رسانه ای روابط عمومی فدراسیون نجات غریق وغواصی
 • مشاورمدیرعامل سازمان فضای سبزشهرداری بندرعباس
 • مشاوراموربانوان سازمان فضای سبزشهرداری بندرعباس
 • دبیر امورکمیسیون های شورای عالی استانها
 • مدیرروابط عمومی شورای اسلامی شهربندرعباس
 • سرپرست اداره برنامه ریزی وتوسعه فضای سبز شهرداری بندرعباس
 • سرپرست اداره برنامه ریزی وتوسعه فضای سبز شهرداری بندرعباس
 • مدیر روابط عمومی فضای سبزشهرداری بندرعباس
 • مدیر فرهنگی فضای سبزشهرداری بندرعباس
 • مسئول اجرایی طرح همیار فضای سبز شهرداری بندرعباس
 • مسئول ناظر اجرایی منطقه یک فضای سبزشهرداری بندرعباس
 • کارشناس ضابط خاص دادگستری(ماده 7قانون حفظ وگسترش فضای سبز)
 • دبیر کانون پدران آسمانی شاهد در شهرستان بندرعباس
 • مسئول گروه طرح آمارگیری هزینه درآمد در خانوار شهری و روستایی استانداری هرمزگان
 • مسئول گروه طرح آمار گیری زارعت ، باغداری و دامداری و پرورش طیور استانداری هرمزگان
 • کشاورز ارشد و ناظر کشت شرکت تعاونی گلخانه داران مهندسین جوان بندرعباس
 • مشاور ارشد واحد تولیدات کشاورزی شرکت تدبیر نگاران سبز آتیه ایرانیان
 • دارنده گواهینامه مهارت حرفه ای با استانداردهای اروپایی ESCO مدیر روابط عمومی از دانشگاه فرانسه
 • مدیر فنی شرکت تعاونی کشتزاران
 • مشاور ارشد واحد تولیدات کشاورزی شرکت تدبیر نگاران سبز آتیه ایرانیان


 تحصیلات:

 • دکتری کشاورزی-زراعت