لیست اخبار صفحه :3
آیا همگام شدن پوشش سنتی بانوان هرمزگان با دنیای مد روز باعث آسیب به این پوشش می شود؟
برگزاری دومین نشست از سلسله نشست های حفظ هویت، تاریخ و فرهنگ هرمزگان ؛

آیا همگام شدن پوشش سنتی بانوان هرمزگان با دنیای مد روز باعث آسیب به این پوشش می شود؟

به همت پژوهشکده و مرکز اسناد تاریخی شهرداری بندرعباس، دومین نشست از سلسله نشست های حفظ هویت، تاریخ و فرهنگ هرمزگان برگزار شد.